Тувинский язык и литература 7 класс

С 25 января по 7 февраля 2022

7 класс родной (тувинский) язык

Дата Тема Домашнее задание
1 25.01 Байдалдар. Оларның утка аайы-биле бѳлүктери: үениң, туруштуң, чылдагаанның, сорулганың, кылдыныг аргазының. Мергежилге 120
2 27.01 Байдалдар. Оларның утка аайы-биле бѳлүктери: үениң, туруштуң, чылдагаанның, сорулганың, кылдыныг аргазының Карточка-биле ажыл
3 28.01 Байдалдар. Оларның утка аайы-биле бѳлүктери: үениң, туруштуң, чылдагаанның, сорулганың, кылдыныг аргазының Домактарны делгереңгей кылдыр тургускаш, синтаксистиг сайгарылгазын кылыр
4 02.02 Деңнелгелиг бѳлүглел аңаа биче сек салыры Мергежилге 124, 125
5 03.02 Хыналда ажыл. Домактың ийиги черге кежигүннери Сѳс каттыжыышкыннары-биле харылзалыг чугаа тургузар
6 04.02 Частырынглар-биле ажыл. Чугаа этикединиң дугайында дыңнадыг-сайгарылга Дыңнадыг белеткээр

7 класс родной (тувинская) литература

Дата Тема Домашнее задание
1 25.01 К-Э.Кудажы «Кызыл-Бѳрттүг» Чогаадыг бижииринге белеткенир
2 29.01 Харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы чогаадыг «Баштайгы башкым», «Башкы дээрге…» «Кызыл-Бѳрттүгнүң ачазының овур-хевири» кыска дыңнадыг, чогаадыг бижиир
3 01.02 Ш.М.Суваң «Чээн оол» Чогаалга план тургузар
4 05.02 С.Б.Пюрбю «Эргеппей дугайында тоожу» Арын 179, 185 айтырыгларга харыылап бижиир

Домашние задания по тувинскому языку в 7 классе с 12 по 25 декабря 2020 года.

Класс Тема урока (СООТВЕТСТВУЕТ КТП) Ссылка Дата проведения Сроки выполнения заданий Задания из учебника Форма обратной связи (обязательно Email и телефон с Viber или WatsApp)
Кылыг сөстүг бөдүүн болгаш составтыг сөглекчилер сайт ИРНШ. вайбер учителя 13.12 с 13 декабря Кол сөстү катаптаар, дүрүмнерин схемага бижээш чорудар. вайбер 89963384509, почта: buduiool76@mail.ru
Кылыг сөстүг бөдүүн болгаш составтыг сөглекчилер. Литературлуг маадырныӊ характеристиказы.  сайт ИРНШ. вайбер учителя 14.12 с 13 декабря §11 Мергежилге 69, 70 вайбер 89235508416, почта: buduiool76@mail.ru
Ат сөстүг составтыг сөглекчилер  сайт ИРНШ. вайбер учителя 16.12 с 13 декабря §11 Мергежилге 70, 71 вайбер 89963384509, почта: buduiool76@mail.ru
Ат сөстүг составтыг сөглекчилер.  сайт ИРНШ. вайбер учителя 20.12 с 13 декабря §11 дүрүм катаптаар вайбер 89235508416, почта: buduiool76@mail.ru
Кол сөс биле сөглекчиниӊ аразынга тире  сайт ИРНШ. вайбер учителя 21.12 с 13 декабря Кол сөс биле сөглекчиниң аразынга тире салган домактар 8 домак чогаадыр. вайбер 89963384509, почта: buduiool76@mail.ru
Сөглекчиниӊ  составында модальдыг сөстер сайт ИРНШ. вайбер учителя  23.12 с 13 декабря §12 Мергежилге 76, 77 вайбер 89235508416, почта: buduiool76@mail.ru

Домашние задания по тувинской литературе в 7 классе с 12 по 25 декабря 2020 года.

Класс Тема урока (СООТВЕТСТВУЕТ КТП) Ссылка Дата проведения Сроки выполнения заданий Задания из учебника Форма обратной связи (обязательно Email и телефон с Viber или WatsApp)
Б.Д.Хөвеӊмей «Чүү болганыл?» сайт ИРНШ. вайбер учителя 15.12 с 15 декабря Арын 95-те айтырыгларга бижимел харыылаар. вайбер 89963384509, почта: buduiool76@mail.ru
КДН К-Э. Кудажы «Танды кежии». Харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы  сайт ИРНШ. вайбер учителя 17.12 с 15 декабря «Тооруктап чораанывыс» диалог тургузар. вайбер 89235508416, почта: buduiool76@mail.ru
С.А.Сарыг-оол «Соругга»  сайт ИРНШ. вайбер учителя 22.12 с 15 декабря «Кижиниӊ кылган буяны кижиже дедир эглип кээр» деп үлегер домактың утказын   тайылбырлаар вайбер 89963384509, почта: buduiool76@mail.ru
Чечен чугаа дугайында билиг  сайт ИРНШ. вайбер учителя 24.12 с 15 декабря Конспект кылыр арын 101 вайбер 89235508416, почта: buduiool76@mail.ru