Без рубрики

Вакцинация дугайында

⚡Вакцинация дугайында

✍🏻ТР-ниң кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызы Марианна Куулар социал четкилерге “дорт эфир” таварыштыр Covid-19 хамчыынга вакцинация дугайында чоннуң айтырыгларынга харыылаанын @tmgnews17 дыңнадып тур.

– Республикага коронавируска удур чеже туң вакцина келген ирги?
– Бо хүнде республикада 1242 туң “Гам-КОВИД-Вак” деп сыкыртыр эм келген. Сөөлгү мөөңүн чаа чыл мурнунда алган бис. Тарылганы чорудуп эгелээри-биле поликлиникаларже вакцинаны тараткан.

– Күзелдиг кижи бүрүзү тарылганы эртип болур бе?
– Амгы үеде баштай бирги одуругнуң категориязынга тарылганы чорудар. Ол дээрге, медицина болгаш өөредилге албан черлериниң ажылдакчылары, социал хандырылга болгаш хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптерниң ажылдакчылары, эки турачылар, хоочураан аарыглыг кижилер (чигир аарыы, семириир, чүрек-дамыр, өкпе-хөрек системазында аарыглыг), социал албан черлеринде чурттап турар кижилер, транспорт, энергетика, коммунал адыры болгаш өске-даа амыдырал-хандырылга бүдүрүлгелериниң ажылдакчылары, Күрүне кызыгаарын таварыштыр эрттирилге пунктуларының, эрге-хоойлу органнарының дээш өске-даа чурттакчы чон-биле харылзаа тудуп турар ажылдакчылар-дыр.

– Вакцинацияны чорудар чуруму кандыг?
– Covid-19 аарыынга удур тарылганы 18 хардан 60 харга чедир хамаатыларга, оларның чөпшээрели-биле кылыр. Covid-19 аарываан, лабораторлуг шинчилелдерниң түңнели-биле хамчыкка удур бүдүмел чок хамаатылар вацинацияны эртер.

– Коронавирус хамчыындан аараан кижилер вакцинацияны эртип болур бе?
– Коронавирус-биле аараан, IgG класстың хамчыкка удур бүдүмел бар кижилер вакцинацияны эртпес. 6 ай эрткенде хамчыкка удур бүдүмелге анализти дужаагаш, бүдүмел чок деп харыыны алгаш, ынчан тарылганы эртип болур.

– Вакцинацияга таарышпас чүүлдер бар бе?
– Халдавырлыг аарыгларлыг, аллергиялыг кижилерге, хоочураан аарыы кедерээн (экирээн соонда 2-4 неделя эрткенде тарылганы ап болур) улуска, иштиг болгаш чаш уруг эмчизип турар иелерге, 18 хар четпээн уругларга тарылганы кылбас.

– Хамчыкка удур бүдүмелге анализти чүге дужаарыл?
– Статистика-биле алырга Covid-19 аараан кижилерниң 80 хуузунуң аарыының демдектери билдинмес азы чиик байдалга эртип турар. Ынчангаш кижи бодунда хамчыкка удур иммунитет барын билбейн барып болур.

– Тарылганы халас эртип болур бе?
– Ийе, тарылганы халас болгаш эки туразы-биле эртер.

– Хамчыкка удур бүдүмелге анализти каяа дужаап болурул?
– Анализти республиканың кеш аарыглар диспансеринге, халдавырлыг аарыглар эмнелгелеринге база хуу клиникаларга дужаап болур.

– Бо анализиниң төлевири чежел?
– Күрүнениң медицина албан черлеринде 700 рубль.

– Вакцинацияның чуруму канчаар эртер?
– Вакцинацияны чорудар мурнунда эмчи албан хыналданы кылыр: эъдиниң изиин хемчээр, боостаазын көөр. Тарылганы эрткен соонда, 30 минута дургузунда эмчилерниң хайгааралынга албан турар.
Вакцинацияны 2 чадага чорудар. Бирги кезээн сыкырткан соонда, 21 хонук эрткенде, дараазында 2-ги кезээн салыр.

– Тарылганы алган соонда, чүнү кылып болбазыл?
– Үш хонук дургузунда тарылга кылган черин өттүрүп болбас, сауна, чунар бажың барбас, арага ижип болбас, аар ажыл кылырындан ойталаар.

Кадыккамгалаляамызы #Вакцинация #Коронавирус #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *